Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kalite Koordinatörlüğü Norm Kadro Çalışması kapsamında Yönetim Kurulu’nun 2012/637-14 sayılı kararı ile kurulmuştur.

23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan 'Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nde yetki, görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.

Kalite Koordinatörlüğü’nün Görevleri 

1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, kurumun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kalite geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi.

2. Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ve Kalite Komisyonu Çalışma Usulleri ve Esasları’na göre; yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) Kalite Komisyon Üyeleri ve Kalite Komisyonu ve Alt Danışma Kurulu Üyeleri ile birlikte toplantıların yapılmasını sağlamak.

3. Her yıl Ocak-Mart aylarında M.Ü. Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Kurum Gösterge Raporunu (KGR) hazırlanması ve kamuoyuna duyurmasını sağlamak.

4. Birim Faaliyet Raporunu hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na iletilmesini sağlamak.

5. Üniversite genelinde sürdürülen kalite faaliyetlerine ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik olarak raporların hazırlanması ve Kalite Komisyonuna sunulmasını sağlamak.

6. Üniversitemizin kalite güvencesi sistemine yönelik olarak belirlediği politika ve süreçleri ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.

7. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci için üniversitemizde hazırlık aşamasında ve değerlendirme sürecinde gerekli görevleri yerine getirmek.

8. Dış değerlendirme süreci sonrasında gelişmeye açık alanlar için iyileştirme çalışmaları önermek, planlamak ve izlemek.

9. Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için öğrenci, idari personel ve akademik personele yönelik olarak eğitim, toplantı, çalıştay vb faaliyetlerde bulunmak ve bunlara katılım sağlamak.

10. Yükseköğretimde kalite ile ilgili kongre, konferans, seminer veya çalıştayları üniversitemiz akademik personeline duyurulmasını sağlamak.

11. Yükseköğretimde kalite ile ilgili güncel ve mesleki yayınları ve uygulamaları izlemek ve duyurulmasını sağlamak.

12. Kalite Komisyonunun kalite ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

13. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

14. Yükseköğretim Kalite Kurulunun gerekli gördüğü, çalışma usul ve esaslarını belirlediği komisyonlarının kurulması ve alt danışma kurullarının oluşturulmasında görev almak.

15. YÖKAK tarafından yürütülen kalite çalışmalarını, kalite çalışmaları değişikliklerini, yeni çalışmalar ve uygulamalar ile ilgili Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikleri takip etmek.

16. Kurumsal Süreç Yönetimi yazılımlarını araştırmak, incelemek, Üniversite mevcut yapısı ile performans ve kalite standartlarına uygunluğunu göz önüne alarak ilgili paydaşlar ile değerlendirmek.


Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 13.03.2020 08:56:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM