Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kalite Koordinatörlüğü Norm Kadro Çalışması kapsamında Yönetim Kurulu’nun 2012/637-14 sayılı kararı ile kurulmuştur.

23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan 'Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nde yetki, görev ve sorumluluklar tanımlanmıştır.

Kalite Koordinatörlüğü’nün Görevleri 

1- Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, kurumun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kalite geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesinde  görev almak.

2- Her yıl Marmara Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak ve kamuoyuna duyurmak.

3- Üniversite genelinde sürdürülen kalite faaliyetlerine ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik olarak raporlar hazırlamak ve Marmara Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunmak.

4- Üniversitemizin kalite güvencesi sistemine yönelik olarak belirlediği politika ve süreçleri ilgili birimlere duyurmak.

5- Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci için üniversitemizde hazırlık aşamasında ve değerlendirme sürecinde gerekli görevleri yerine getirmek.

6- Dış değerlendirme süreci sonrasında gelişmeye açık alanlar için iyileştirme çalışmaları önermek, planlamak ve izlemek.

7- Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için öğrenci, idari personel ve akademik personele yönelik olarak eğitim, toplantı, çalıştay vb faaliyetlerde bulunmak ve bunlara katılım sağlamak.

8- Yükseköğretimde kalite ile ilgili kongre, konferans, seminer veya çalıştayları üniversitemiz akademik personeline duyurmak.

9- Yükseköğretimde kalite ile ilgili güncel ve mesleki yayınları ve uygulamaları izlemek ve duyurmak.

10- Marmara Üniversitesi Kalite Komisyonunun kalite ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmek.     

11- Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

12- Yükseköğretim Kalite Kurulunun gerekli gördüğü, çalışma usul ve esaslarını belirlediği komisyonların kurulması, alt danışma kurullarının oluşturulması için üst yönetime önerilerde bulunmak.
Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 09.05.2019 14:46:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM