Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Görev ve Sorumluluklar

Görev, Yetki ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz...

1- Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine ve üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, kurumlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite uygulamalarının değerlendirilmesi  izlenmesi ve raporlanması,

2- Birimlerimizin kalite geliştirme konusunda iç ve dış kalite güvence sistemini ilgili bakanlıklar (Sağlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji vb) ve yönetmeliklere göre kurulmasına yardımcı olmak,

3- Üniversite genelinde sürdürülen kalite faaliyetlerinin iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren periyodik (üçer aylık) raporlar hazırlamak, M.Ü. Kalite komisyonuna sunmak.

4- Üniversitemizin kalite güvencesine yönelik olarak belirlediği politika ve süreçleri, ilgili birimlere duyurmak.

5- Planlı Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkların yapılmasında Yükseköğretim Kalite Kurulu direktiflerine uygun ve akreditasyonu kabul edilmiş, dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği verme konusunda taraflara yardım etmek,

6- Öğrenci, Çalışan ve Öğretim elemanları arasında kalite bilincinin, kültürünün oluşturulması ve farkındalık yaratılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve bunlara katılımı sağlamak.

7- Akademik birimlerin belirlediği ölçülebilir hedeflerini ve performans göstergelerini, bunların periyodik sonuçlarını takip etmek ve raporlamak. İç değerlendirme raporlarına konmak üzere her yıl Ocak-Şubat aylarında tamamlamak.

8- Kalite çalışmaları ile ilgili güncel ve mesleki yayınların ve uygulamaların izlenmesi ve duyurulması, 

9- Öğretim elemanı, Çalışan ve Öğrenci memnuniyet anketlerinin ilgili kurumlarda yapılması veya yaptırılması, sonuçlarının belirlenmiş hedeflerle takibi.

10-Marmara Üniversitesi Kalite komisyonunun kalite ile ilgili vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.    


 

Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 10.08.2018 13:37:24 tarihinde güncellenmiştir.