Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Görev ve Sorumluluklar

Görev, Yetki ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz...

1- Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine ve üniversitemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, kurumlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite uygulamalarının değerlendirilmesi  izlenmesi ve raporlanması,


2- Birimlerimizin kalite geliştirme konusunda iç ve dış kalite güvence sistemini ilgili bakanlıklar (Sağlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji vb) ve yönetmeliklere göre kurulmasına yardımcı olmak,


3- Üniversite genelinde sürdürülen kalite faaliyetlerinin iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren periyodik (üçer aylık) raporlar hazırlamak, M.Ü. Kalite komisyonuna sunmak.


4- Üniversitemizin kalite güvencesine yönelik olarak belirlediği politika ve süreçleri, ilgili birimlere duyurmak.


5- Planlı Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkların yapılmasında Yükseköğretim Kalite Kurulu direktiflerine uygun ve akreditasyonu kabul edilmiş, dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği verme konusunda taraflara yardım etmek,


6- Öğrenci, Çalışan ve Öğretim elemanları arasında kalite bilincinin, kültürünün oluşturulması ve farkındalık yaratılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak ve bunlara katılımı sağlamak.


7- Akademik birimlerin belirlediği ölçülebilir hedeflerini ve performans göstergelerini, bunların periyodik sonuçlarını takip etmek ve raporlamak. İç değerlendirme raporlarına konmak üzere her yıl Ocak-Şubat aylarında tamamlamak.


8- Kalite çalışmaları ile ilgili güncel ve mesleki yayınların ve uygulamaların izlenmesi ve duyurulması, 


9- Öğretim elemanı, Çalışan ve Öğrenci memnuniyet anketlerinin ilgili kurumlarda yapılması veya yaptırılması, sonuçlarının belirlenmiş hedeflerle takibi.Marmara Üniversitesi Kalite komisyonunun kalite ile ilgili vereceği diğer görevlerin yerine getirilmesi.    

Bu sayfa Kalite Koordinatörlüğü tarafından en son 27.07.2017 08:35:01 tarihinde güncellenmiştir.